ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Voor de toepassing van deze voorwaarden, wordt de B.V.B.A JBH International hierna vermeld als « de vennootschap » en de klant als « de koper ».

 1. Algemeen
  De verkopen vinden plaats aan de hierna vermelde algemene verkoopsvoorwaarden en verbinden definitief de koper. Iedere overeenkomst vanwege de koper zal niet aan de vennootschap tegengesteld kunnen worden nu huidige voorwaarden van toepassing zijn op de koper.
 2. Bestelling en prijs
  De prijzen zijn deze geldig voor het vertrek van het depot of van de winkel.
  De goederen reizen op risico van de bestemming, welke de wijze van verzending van de goederen of het transportmiddel ook wezen.
  Alle belastingen dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks de verkoper belasten, op welke wijze ook, zijn ten laste van de koper.
  Zo de koper een gedeelte of het geheel van zijn bestelling wenst op te zeggen, zal artikel 6 hierna toegepast worden.
 3. Levering
  Welke de bestemming van het voorwerp van de bestelling en de voorwaarden van de verkoop ook wezen, de levering wordt geacht gedaan te zijn in het depot of de winkel van de vennootschap.
  De leveringstermijn worden te goeder trouw gegeven.
  Een vertraging in de levering kan niet door de koper ingeroepen worden om hetzij opgezet van de bestelling te vorderen hetzij enige vergoeding.
  Indien ingevolge een vreemde oorzaak of overmacht de vennootschap de leveringstermijn niet kan nakomen, behoudt zij zich het recht voor hetzij de opgegeven termijn te verlengen, hetzij het contract te verbreken zonder dat de koper hiervoor enige vergoeding zou kunnen vorderen. Bij verbreking van het contract zal de vennootschap de koper hiervan per aangetekende brief verwittigen en zal de vennootschap aan deze laatste het betaalde voorschot terugbetalen.
  De gedeeltelijke levering van de goederen kan door de koper niet ingeroep worden om het saldo van de goederen te weigeren dab wel om betaling te weigeren van de reeds geleverde goederen.
  Indien de vennootschap door een vreemde oorzaak of door overmacht in de onmogelijkheid verkeert de bestelde goederen te leveren omdat hetzij deze goederen niet beschikbaar zijn hetzij de door haar eigen leverancier geleverde goederen niet conform zijn , zal het contract van rechtswege ontbonden zijn zonder dat de partijen lasten elkaar vergoeding kunnen eisen. De vennootschap zal de koper hiervan verwittigen bij aangetekende brief en zal aan deze laatste het betaalde voorschot terugbetalen.
 4. Aanvaarding
  De ontgevangst van de factuur en van de goederen zonder gemotiveerd protest bij aangetekende brief binnen de 10 dagen na de respectievelijke ontvangst er van geldt van rechtswege als aanvaarding van de diensten en goederen.
  Geen enkele betwisting betreffende de diensten en goederen of betreffende de factu(u)r(en) zal ontvankelijk zij na verloop van de termijn van 10 dagen waarvan hierboven sprake.
  De terugzending van de goederen zal slechts aanvaard worden franco van alle kosten en binnen dezelfde termijn van 10 dagen.
 5. Betaling
  Behoudens voorafgaandelijk uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst dienen de belastingen netto te geschieden disconto en contant, zelfs voor gedeeltelijke levering (in dit laatste geval a rato van de gedeeltelijke levering).
  Het feit dat de vennootschap zekere betalingsfaciliteiten aan de koper toestaat verworven recht in ten voordele van de koper en houdt geen afstand in van de vennootschap om betaling te vragen van de factu(u)r(en) op haar (hun) vervaldag(en).
  In geval van niet betaling op de vervaldag of in geval van gedeeltelijke betaling, zal het bedrag van de factuur verhoogd worden, van rechtswege n zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling, met een conventionele verwijlintrest aan 12% per jaar en met een bedrag dat forfaitair bepaald wordt op 15% van het bedrag van de vervallen factu(u)r(en) met een minimum 50,00 euros bij toepassing van artikel 1152 B.W.
 6. Opschorting en opzegging van de bestelling en/of gehele of gedeeltelijke uitvoering van het contract (uitdrukkelijk ontbindend beding).
  6.1. Er wordt uitdrukkelijk overeenkomst dat de geleverde goederen eigendom blijven van de vennootschap tot aan hun volledige betaling.
  Geen enkele inpandgeving of overdracht van de goederen ten voordele van derden zal kunnen geschieden zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de vennootschap.
  6.2. Zo de koper in gebreke blijft alle of sommige van zijn verbintenissen uit te voeren dewelke uit huidig contract voortvloeien of uit enig ander contract dat met de vennootschap afgesloten werd, is deze laatste gerechtigd, van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling, om de uitvoering van haar eigen verbintenissen op te schorten.
  Bovendien zal de vennootschap zonder afbreuk aan haar recht om herstel van alle geleden schade te vorderen, in geval van vertraging in de uitvoering of gedeeltelijke of gehele niet uitvoering door de koper van zijn verplichtingen, gerechtigd zijn om op ieder ogenblik, mits kennisgeving bij aangetekend brief, de ontbinding van het geheel of een gedeelte van het contract in te roepen en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
  In dit geval zal de koper onmiddellijk, en ten laatste binnen 48 uur na ontvangst van de kennisgeving, de reeds geleverde goederen die het voorwerp uitmaken van het contract ter ter beschikking van de vennootschap stellen.
  6.3. In geval van niet uitvoering of van ontbinding van het contract ten nadele van de koper, inbegrepen dan wel de gehele of gedeeltelijke opzeg van de bestelling, zal het door de koper betaalde voorschot verworven zijn voor de vennootschap als voorschot op de vergoeding van de door deze vennootschap gelden schade ; bovendien zal de vennootschap gerechtigd zijn in rechte hestel te vorderen van die schadevergoeding als naar recht dewelke overeenstemt met de werkelijk gelden schade (b.v. in geval van opzeg, wijziging of verbreking van een reeds gemaakte of uitgevoerde bestelling).
  In het bijzonder, zo de koper zich er van onthoudt om de bestelde en reeds gemaakte in ontvangst te nemen, zal hij gehouden zijn alle bestelde goederen aan de vennootschap te betalen, belastingen inbegrepen, overeenkomstig de bepalingen van de bestelbon.
  6.4. In geval van niet uitvoering of ontbinding van het contract ten laste van de vennootschap (behalve in geval van opzeg volgens artikel 3 hierboven) zal de koper gerechtigd zijn om die schadevergoeding als naar recht te vorderen dewelke overeenstemt met de werkelijk geleden schade.
 7. Bevoegdheid – Rechtsmacht – Wetgeving
  Ieder betwisting betreffende het bestaan, de uitvoering of de interpretatie van het afgesloten contract zal onder de uitsluitende bevoegdheid vallen van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.
  De vennootschap behoudt zich nochtans het recht voor om af te zien van het bevoegdheidsbeding en de koper te dagvaarden voor de Rechtbank van zijn woon- of verblijfplaats.
  De contracten afgesloten met de koper zijn aan de Belgische wetgeving onderworpen.